Konflikt - czy może mieć pozytywny efekt?

Konflikt - czy może mieć pozytywny efekt?

Z konfliktami mamy do czynienia na co dzień. Szkoda, że tak często, ale cóż zrobić... Jakże łatwo jest doprowadzić do konfliktu - ot, nieodpowiednie słowo, jakiś gest, czy nieprzemyślane zachowanie. Każdy z nas jest uczestnikiem, sprawcą lub tylko świadkiem konfliktów zdarzających się w naszym otoczeniu.

Ale czy na pewno wiemy co jest istotą konfliktu? Zacznijmy od definicji: łacińskie słowo conflictus oznacza po prostu "zderzenie". Określa się w ten sposób sprzeczność dążeń, niezgodność interesów lub poglądów, spór, zatarg... Powstaje, gdy występuje jakieś dobro, do którego aspiruje więcej niż jedna strona i gdy dobro to nie może zaspokoić wszystkich aspirantów (nie, nie tych z policji). A gdy już jeden z nich osiągnie to dobro, to wyklucza to zaspokojenie pozostałych. I nie ma znaczenia, czy stroną jest osoba fizyczna, grupa, czy też państwo. Konflikty występują w życiu politycznym - z tym zjawiskiem spotykamy się po ostatnich wyborach bardzo często, gospodarczym - nimi chcę się zająć bardziej szczegółowo - i prywatnym. Oczywiście zdarza się, że prywata miesza się z polityką, a ta z kolei z gospodarką. I na odwrót. Dla wielu konflikt utożsamiany jest z walką, a co za tym idzie, musi być wygrany i przegrany. Tyle tylko, że gdy w ten sposób będziemy pojmować konflikt, to nie dostrzeżemy w nim pozytywnych aspektów. A takie także występują! Źródłem nieporozumień nie jest sam konflikt, tylko sposób jego rozstrzygania. Niezależnie od skali konfliktu i tego czy jest bardziej, czy mniej agresywny. Aby znaleźć skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów, trzeba przeanalizować proces ich powstawania. Można wyróżnić różne poziomy tego procesu:

 • Poziom strukturalny - istnieją co najmniej dwie strony od siebie zależne (rodzic-dziecko, szef-pracownik, inwestor-wykonawca). Z naszego podwórka najłatwiej to zrozumieć na przykładzie realizacji robót. My - wykonawcy - wykonujemy roboty dla inwestora. A w jego imieniu kontrakt jest nadzorowany przez inżyniera kontraktu. Gdy wejdziemy w konflikt z inżynierem kontraktu mamy problemy z zapłatą za roboty. Tylko kto wówczas jest stroną konfliktu? Wykonawca z inwestorem - to on nam przecież nie zapłacił - czy wykonawca z inżynierem. A może inżynier z inwestorem?
 • Poziom psychologiczny - strony dostrzegają niemożność realizacji celów według ustalonego przez siebie planu. To tutaj występują sprzeczność dążeń i przeciwstawne cele. Jedna strona postrzega to jako skutek działania drugiej strony. Gdy się niewłaściwie zinterpretuje działanie tej strony to nigdy się nie uda konfliktu zażegnać. I znowu przykład z inżynierem kontraktu - on musi działać w zgodzie z podpisanym kontraktem, ale także w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. A tak często się jednak nie zdarza. Gdy brakuje nam narzędzi do komunikacji nie jesteśmy w stanie się zrozumieć i dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zakończenie robót w terminie umownym. To nie jest dobre dla wykonawcy, ale dla inżyniera również. Pora to zrozumieć!
 • Poziom zachowań - od naszych zachowań po ujawnieniu konfliktu zależy jak się on zakończy. Często broniąc swoich stanowisk nie zastanawiamy się nad dalszymi konsekwencjami. Jeśli nie potrafimy się postawić po drugiej stronie barykady, nigdy nie zrozumiemy tamtej strony. Wówczas problemem staje się ocena osoby, a nie meritum sprawy - konfliktu. A stąd do eskalacji problemów droga krótka... Dlatego też w moim zawodowym życiu prawie zawsze staram się zrozumieć powody, dla których inżynierowie tak a nie inaczej prowadzą nasze kontrakty. Należy ujawnić swoje interesy, a potem podjąć współpracę w celu ich zaspokojenia. Ale tak by jedna i druga strona była zaspokojona!

Łatwo się domyślić, że od tego jak zachowują się strony konfliktu, zależy to, jak będzie on przebiegał. Można unikać współpracy wtedy, gdy jest ona niezbędna i udawać, że konflikt nie istnieje. Ale takie zachowanie prowadzi do ciągłego napięcia, niechęci i braku otwartości. A w sytuacji, gdy w naszym bezwykopowym światku mamy więcej robót niż wszyscy razem możemy wykonać jest to tak głupie, że aż... Można ulegać, przyjmując warunki strony silniejszej, uważając, że dobre relacje są ważniejsze niż własny interes. Tylko jak długo można rezygnować z praw i potrzeb? Taka postawa doprowadzi szybko do braku satysfakcji. A bez niej w sferze psychologicznej, proceduralnej lub merytorycznej można ponownie wywołać konflikt. Teraz, gdy to ja z moją firmą jestem "ten silniejszy" łatwo mi przychodzi takie doradzanie. Niemniej pamiętam nieodległe czasy, kiedy ulegałem. Można rywalizować, aby wszelkimi sposobami doprowadzić drugą stronę do ustąpienia. Nawet manipulując i nie szanując strony przeciwnej. Uczciwiej jednak rywalizować w otwartej grze, z jasno określonymi zasadami. Nie da się przecież grać w karty przy jednym stoliku, gdy jeden stosuje zasady brydża, a drugi pokera. Można, wreszcie, szukać kompromisu świadomie trochę tracąc, a trochę zyskując. Koncentrując się na stanowiskach a nie na interesach, dzięki czemu da się koegzystować. Chciałem użyć słowa "współżyć", ale nie jestem pewien, czy aby na pewno chodzi mi o współżycie z moimi konkurentami... A najlepiej współpracować! Szukając rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Można tak dążyć do wzajemnego zrozumienia i zaakceptowania interesów drugiej strony, by nie rezygnować z własnych celów.

I właśnie wtedy konflikt ujawnia swoje pozytywne efekty: umacnia związki, zwiększa wzajemne zaufanie, podnosi wzrost poczucia własnej wartości i przynosi dużo satysfakcji z pracy. Tak jak u nas w ostatnim czasie - powstała wielka grupa skupiona wokół nas. Każdy ze współpracujących w grupie otrzymuje to, czego potrzebuje, pomaga drugiemu, gdy tamten wymaga pomocy, zwiększa swoją wydajność i przychody dzięki synergii takiego układu. A wszystko zaczęło się bardzo dawno temu od konfliktu związanego z tym, że każda z ośmiu firm renowacyjnych chciała być najważniejsza w bezwykopowym światku. Dlatego sobie i wam życzę odnajdywania pozytywnych metod rozwiązywania wszelkich konfliktów. One - konflikty - często są katalizatorem przyśpieszającym nasze świadome wybory dokonywane w sposób rozumny, ale i serdeczny. No właśnie - miej serce i patrzaj w serce! Ale to już nie moje słowa - to Mickiewicz.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

INFORMACJA NA TEMAT Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

W celu wykonywania obowiązków ustanowionych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej przedstawiony informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółkę BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem spółki: BIKTL Latawiec Konsulting SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa jak również mailowo na adres [email protected] Pod wskazanym adresem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ) i b) RODO)
 2. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.
 4. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, ewentualnych roszczeń oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa, pracownikom spółki oraz pracownikom współpracowników spółki, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, biurom i pracownikom księgowym, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

6. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.

ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

1. ogólne

Niniejsze zasady dotyczące cookies są skierowane do użytkowników strony internetowej https://www.biktl.com.pl („Strona internetowa BIKTL”) i określają rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. ADMINISTRATOR COOKIES

Administratorem cookies jest BIKTL Latawiec Konsulting SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa.

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze Strony internetowej BIKTL. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Pliki cookies są wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej BIKTL.

3. ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Jeżeli nie wskazano inaczej, Administrator korzysta z następujących rodzajów cookies:
  1. niezbędne pliki cookies - pliki umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie internetowej BIKTL i korzystanie z jej funkcji, bez których Strona internetowa BIKTL może nie wyświetlać się poprawnie;
  2. wydajnościowe - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej BIKTL, np. które jej części użytkownicy odwiedzają najczęściej, komunikaty o błędach, itp. Dane te służą poprawianiu funkcjonalności Strony internetowej BIKTL;
  3. funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają, wyrażone zgody);
  4. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  5. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
  6. serwisy obce, w tym media społecznościowe, do których niekiedy odsyła Strona internetowa BIKTL, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Informacje na temat działania tych serwisów można znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich serwisów przed przystąpieniem do ich użytkowania.

4. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej BIKTL;
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej BIKTL.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z Zasadami dotyczącymi cookies prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika wyraża użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.