Postępowania przetargowe o zamówienie publiczne:
  • opracowywanie na zlecenie zamawiających specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ścisła współpraca na etapie postępowania przetargowego - projekty z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi oraz infrastruktury podziemnej;
  • opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zlecenia zamawiających i wykonawców - projekty z dziedziny gospodarki komunalnej i transportowej;
  • doradzanie wykonawcom na etapie postępowania przetargowego: przygotowywanie zapytań w sprawie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołań do KIO, pomoc przy sporządzaniu ofert przetargowych - projekty infrastrukturalne i środowiskowe.
Realizacja umów o zamówienie publiczne:
  • doradzanie zamawiającym i wykonawcom na każdym z etapów realizacji kontraktu w sprawach związanych z postępem robót, rozliczeniami, sporami i roszczeniami, koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, poleceniami Inżyniera - projekty infrastrukturalne i środowiskowe;
  • wydawanie opinii w sprawach realizacji robót budowlanych - projekty infrastrukturalne i środowiskowe;
  • doradzanie Przedstawicielom wykonawców na kontraktach opartych o Warunki Kontraktowe (FIDIC) na każdym etapie realizacji kontraktu - projekty infrastrukturalne i środowiskowe.
Warunki Kontraktowe (FIDIC):
  • opracowywanie Warunków Szczególnych dla kontraktów realizowanych w formule „żółtej książki FIDIC - zaprojektuj i wybuduj" - projekty infrastrukturalne i środowiskowe;
  • oracowywanie Warunków Szczególnych dla kontraktów realizowanych w formule „czerwonej książki FIDIC - wybuduj według projektu zamawiającego" - projekty środowiskowe;
  • doradzanie Inżynierowi kontraktu w sprawach dotyczących zgodności kontraktu z wymaganiami prawnymi.
Rozjemstwo i arbitraż:
powoływania przez strony na rozjemcę i arbitra w sprawach realizacji kontraktów o zamówienia publiczne - projekty infrastrukturalne i środowiskowe (z powodu poufności postępowań szczegóły nie mogą zostać upublicznione).